Alle gerechten voor u gespecificeerd volgens de wet!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Allergenen-check KvK nr. 27246914 (hierna te noemen Allergenen-check) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Met cliënt wordt aangeduid de (rechts) personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht. 1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Allergenen-check uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Indien door Allergenen-check een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Allergenen-check en de cliënt eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Allergenen-check of door uitvoering van een opdracht door Allergenen-check. Uitsluitend het aanbod van Allergenen-check respectievelijk de factuur van Allergenen-check voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven. 2.2 Indien door Allergenen-check geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de opdracht door Allergenen-check. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Allergenen-check respectievelijk de factuur van Allergenen-check voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Allergenen-check zijn vrijblijvend. 3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Allergenen-check mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal Allergenen-check steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Allergenen-check verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Allergenen-check bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. 

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Allergenen-check neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 5.2 Allergenen-check zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Allergenen-check bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Allergenen-check is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de cliënt op te volgen, indien Allergenen-check die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de cliënt tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Allergenen-check is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De cliënt is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan Allergenen-check een door Allergenen-check op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Allergenen-check in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. 6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Allergenen-check. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 6.4 Indien naar het oordeel van Allergenen-check een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Allergenen-check bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. 

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Allergenen-check aan te wijzen bankrekening. 8.2 Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 8.3Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Allergenen-check is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 8.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Allergenen-check dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 8.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Allergenen-check schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Allergenen-check ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. 

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings  en andere verplichtingen van Allergenen-check opgeschort. In dat geval is Allergenen-check verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Allergenen-check zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Allergenen-check kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- , verkeers-  en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Allergenen-check bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Allergenen-check gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Allergenen-check zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. 12.2 Allergenen-check behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zever hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 12.3 Alle door Allergenen-check verstrekte stukken, zoals het allergenenplan, rapporten, adviezen, ontwerpen, software, werkwijzen en andere geestesproducten van Allergenen-check en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Allergenen-check mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Allergenen-check is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld aan Allergenen-check toe te rekenen tekortkomingen. Allergenen-check is in geen geval aansprakelijk voor gebruik van de adviezen van Allergenen-check en niet uitsluitend tot de cliënt gerichte algemene informatie. Deze artikelen zijn tevens van overeenkomstige toepassing op de door de cliënt op onrechtmatige daad van Allergenen-check te baseren vorderingen. De totale aansprakelijkheid van Allergenen-check wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom, voor zover die door cliënt is betaald. 13.2 De aansprakelijkheid van Allergenen-check kan uitsluitend ontstaan indien cliënt Allergenen-check onverwijld en deugdelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming c.q. het beëindigen van de werkzaamheden, schriftelijk middels een aangetekende brief in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Allergenen-check ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 13.3 Allergenen-check is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig vertrekken van juiste informatie welke Allergenen-check naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 13.4 Cliënt zal Allergenen-check vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolgd van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Allergenen-check geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 13.6 Allergenen-check is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel en schade door bedrijfsstagnatie. 13.7 Allergenen-check zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 13.8 De aansprakelijkheid van Allergenen-check inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst. 13.9 In geen geval zal door Allergenen-check verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoogde van de aansprakelijkheidsverzekering van Allergenen-check wordt betaald. 13.10 Ieder vorderingsrecht van de cliënt en/of derden jegens Allergenen-check vervalt 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden. 13.11 De cliënt staat er voor in dat door Allergenen-check te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cliënt zal Allergenen-check vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Allergenen-check verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden. 

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving
14.1 Allergenen-check behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Allergenen-check kan worden verlangd. Allergenen-check heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt: c.q. plaatsvinden: A. een aan de cliënt (toerekenbare) niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen: B. na het sluiten van de overeenkomst Allergenen-check kennis krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overkomst zal voldoen: C. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de cliënt strekkend verzoek. D. de indiening van een tot faillietverklaring van de cliënt strekkend: E. verzoek handelingsonbekwaamheid van de cliënt; in dergelijke gevallen dient Allergenen-check de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 15 Beëindiging
15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. 

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Alle geschillen welke tussen Allergenen-check en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. 16.2 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Allergenen-check worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 16.3 Door Allergenen-check verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de cliënt niet binnen 7 dagen na levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.  

Artikel 17 Slotbepaling
17.1 Allergenen-check is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laats gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. 17.2 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 17.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allergenen-check.